Erkenningen

Animal assisted Interventions International - AAII

Hachiko is lid van deze organisatie.

www.aai-int.org

Federale overheid

Hachiko beschikt over een erkenning voor het uitschrijven van fiscale attesten. In 2018 zal deze erkenning opnieuw worden aangevraagd.

Onze vereniging is een gewaardeerde en gerespecteerde gesprekspartner als het aankomt op assistentiehonden en alles wat daarmee samenhangt.

www.belgium.be

Vlaamse overheid

Hachiko is een gewaardeerde en gerespecteerde gesprekspartner als het aankomt op assistentiehonden en alles wat daarmee samenhangt.

www.vlaanderen.be

Gemeente Merelbeke

De gemeente Merelbeke steunt onze vereniging al jaren, via financiële en logistieke ondersteuning van onze werking en onze activiteiten.

www.merelbeke.be

Assistance Dogs Europe - ADEu

ADEu is een Europese organisatie die zich inzet om programma’s rond assistentiehonden en instellingshonden te ondersteunen binnen Europa. ADEu telt momenteel 41 geaccrediteerde leden – waaronder Hachiko – en 11 kandidaat-leden uit 17 landen.

ADEu is een regionale afdeling van Assistance Dogs International (ADI).

Onze centrumverantwoordelijke zetelt in de Raad van Bestuur van ADEu.

Hoofddoelstellingen ADEu:

  • Voorzien in een praktisch netwerk om de ontwikkeling van Europese assistentiehonden-verenigingen te ondersteunen.
  • Europese standaarden opstellen, waaraan de aangesloten verenigingen zich houden.
  • Een Europees accreditatiesysteem ontwikkelen voor verenigingen die zich aan de standaarden houden.
  • Lobbyen voor recht op toegang op Europees niveau, gebaseerd op de overeengekomen standaarden die een geregistreerde assistentiehond definiëren.
  • Zorgen voor de hoogst mogelijke staat van dierenwelzijn onder assistentiehonden en, bij uitbreiding, ook een algemeen verantwoord huisdierbeleid promoten.

www.assistancedogseurope.org

Assistance Dogs International - ADI

ADI is de overkoepelende wereldwijde organisatie, met 5 regionale afdelingen: ADEu, ADINA (Assistance Dogs International North America and Canada), ANZAD (Australia and New Zealand Assistance Dogs), ADI LA (Assistance Dogs Latin America) en ADA (Assistance Dogs Asia).

Zij leggen de standaarden vast voor assistentiehonden in de hele wereld. Die standaarden zijn ook opgenomen in de Vlaamse wetgeving rond assistentiehonden.

Hachiko vzw was de eerste vereniging in België die door ADI werd geaccrediteerd. In oktober 2018 heeft Hachiko haar heraccreditatie met een positief gevolg doorlopen. De volgende heraccreditatie zal plaatsvinden in 2023.

www.assistancedogsinternational.org

European Committee for Standardization - CEN

Onze vereniging heeft, op vraag van CEN, meegewerkt aan meerdere standaardisatie-projecten. In 2012 waren we betrokken bij de CEN WS 65 European Guide Dog Mobility Instructor Training en in 2016 bij de CEN WS 78 Competences for Dog Training Professional.

In volgende jaren werken we, via de NBN, mee aan de CEN TC 452, gericht op Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards en Intructors Competences.

www.cen.eu

Bureau voor Normalisatie - NBN

NBN betreft de Belgische tak van CEN.

Onze vereniging vertegenwoordigde dit bureau in mei 2017 op de tweede vergadering rond CEN TC 452.

NBN heeft onze vereniging aanvaard/erkend als één van de experten op het vlak van assistentiehonden.

www.nbn.be

Cel Machtiging Assistentiehondenscholen - Celma

De Cel werd opgericht in opdracht van Vlaams minister Vandeurzen. Ze is bevoegd om assistentiehondenscholen te erkennen, wanneer die voldoen aan de door de Vlaamse overheid opgelegde criteria.

Hachiko is sinds de opstart actief bij de Cel betrokken.

In 2013 is een van onze medewerkers door de sector aangewezen en in 2014 door de minister aanvaard als één van de twee experten uit het werkveld. En dat voor een termijn van 3 jaar. In 2017 werd deze functie verlengd voor opnieuw een termijn van 3 jaar.

www.geattesteerdeassistentiehond.wordpress.com

Interfederaal Gelijkekansencentrum - UNIA

Onze vereniging is sinds 2013 een geprivilegieerd partner van UNIA. Hierdoor kunnen we onze problemen in tweede lijn melden, waardoor het Centrum sneller kan ingrijpen.

Onze vereniging helpt het Centrum bij het oplossen van problemen, voornamelijk rond het recht op toegang voor assistentiehonden.

www.unia.be

Belgian Assistance Dog Federation - BADF

De BADF is een gewaardeerde en gerespecteerde gesprekspartner van de Vlaamse overheid als het om assistentiehonden gaat.

Hachiko is een van de stichtende leden van de BADF en levert sinds de oprichting de voorzitter.

www.badf.be

Universiteit Gent

Onze vereniging is een partner van de vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie binnen de Universiteit Gent, en dat in het kader van het Epidog-project rond Seizure Alert Dogs.

www.ugent.be

Belgische Multinational in de farmaceutische sector - UCB

UCB heeft onze vereniging erkend als opleidingscentrum voor meldhonden.

Op vraag van UCB heeft Hachiko in 2010 een internationale conferentie en workshop georganiseerd rond de opleiding van meldhonden. Deelnemers waren afkomstig uit Europa en Amerika. We waren ook actief betrokken bij de opstart van een opleiding in Rusland.

www.ucb.com

Collega's wereldwijd

Onze vereniging geniet onder collega-centra wereldwijd erkenning omwille van het hoge niveau van de door Hachiko opgeleide honden. Regelmatig krijgen we de vraag om hulp te verlenen bij het verfijnen van trainingsmethodes of het opstarten van opleidingen (Peru, Spanje, Portugal, Zwitserland, Frankrijk, Rusland en China).