Recht op toegang 

"Recht op toegang vertaald" voor een nuttige PDF, die zelf uitlegt hoe te gebruiken klik hier

Assistentiehond weigeren is discriminatie en strafbaar

"Sorry, in mijn taxi geen honden! Ook niet met zo een jasje."
"Mevrouw, hier mogen geen honden binnen.""Neen hoor, uw hulphond mag hier zeker niet mee. Wat gaan ze tegenwoordig nog allemaal uitvinden!"

Enkele uitspraken die gastgezinnen en hulphondengebruikers regelmatig horen. Toch weten heel wat mensen intussen wat assistentiehonden zijn en dat je ze niet zomaar mag gelijkstellen met gewone huis-, tuin- en keukenhonden. Op vele plaatsen zijn ze al welkom. Ook de wetgever maakte al een duidelijk onderscheid. Maar nog lang niet iedereen weet hoe het recht op toegang voor assistentiehonden wettelijk is geregeld. Onlangs kwam er nog een nieuwe wet bij. Tijd voor een stand van zaken!

"Het Koninklijk Besluit van 22 december 2005 klik hier betreffende levensmiddelenhygiëne stelt dat het verboden is dieren toe te laten in lokalen waarin voedingswaren worden verkocht. Heel uitdrukkelijk maakt de wetgever een uitzondering voor assistentiehonden én assistentiehonden in opleiding. Concreet betekent het dat assistentiehonden welkom zijn bij bv de bakker, de slager of in het restaurant. Voorwaarde is wel dat de hond zijn cape draagt en zijn baasje in het bezit is van zijn toegankelijkheidspasje. Beiden worden steeds voor Hachikohonden voorzien.

In alle andere openbare gebouwen en winkels kon men zich enkel baseren op de goodwill van de uitbater en het beginsel van analogie: wanneer de wetgever in de meest strikte situatie, namelijk de voedingsmiddelenhygiëne, een uitzondering maakt voor assistentiehonden, is het vrij logisch dat deze honden ook elders worden toegelaten.

Sinds 25 februari 2003 is deze kwestie ook algemeen geregeld in de antidiscriminatiewet. Deze wet werd recent vervangen door de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 klik hier.

Sinds 20/3/2009 bestaat een duidelijk Vlaams decreet dat specifiek de toegang van assitentiehonden regelt."Voor het volledige decreet klik hier

De antidiscriminatiewet verbiedt elke vorm van directe en indirecte discriminatie. Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een op het eerste zicht neutrale maatregel zoals het weigeren van de toegang aan honden, welbepaalde personen – personen die omwille van hun handicap een assistentiehond gebruiken – benadeelt. Laat de eigenaar of de uitbater geen assistentiehonden toe, dan kan die onwilligheid voortaan dus beschouwd worden als een indirecte discriminatie. Het weigeren van de toegang aan personen die vergezeld zijn van een assistentiehond is een vorm van indirecte discriminatie en is dus verboden.

Na jaren vechten, argumenteren, uitleggen, stickeracties en lobbywerk is het recht op toegang voor assistentiehonden in alle publiek toegankelijke plaatsen eindelijk wettelijk geregeld en afdwingbaar klik hier.

Op 30/5/2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007

De essentie van deze wet:

Art. 14.In de aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, is elke vorm vandiscriminatie verboden. Voor de toepassing van deze titel wordt onder discriminatie verstaan :- directe discriminatie;- indirecte discriminatie;- opdracht tot discrimineren;- intimidatie;- een weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met eenhandicap.

Onder artikel 4 van deze wet wordt het concept 'redelijke aanpassingen' als volgt gedefinieerd:

12° redelijke aanpassingen : passende maatregelen d ie in een concrete situatie en naargelangde behoefte worden getroffen om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang tehebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de aangelegenheden waarop deze wetvan toepassing is, tenzij deze maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen. Wanneer die belasting in voldoende mate wordtgecompenseerd door bestaande maatregelen in het kader van het gevoerde overheidsbeleidinzake personen met een handicap, mag zij niet als onevenredig worden beschouwd

Op 08/5/2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Vlaams decreet van 20 maart 2009: 20 MAART 2009. - Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond

De essentie van dit Decreet:

1° assistentiehond: een hond die getraind werd of wordt om een persoon met een handicap of ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt; 2° publieke plaats: voor publiek gebruik bestemde openbare gebouwen of privégebouwen of delen van gebouwen, plaatsen en ruimtes en de openbare en/of bezoldigde personenvervoermiddelen.

Art. 3. Een persoon vergezeld van een geattesteerde assistentiehond heeft het recht op toegang tot publieke plaatsen.

Niet iedereen leest het Belgisch Staatsblad en wellicht zal je nog veel mensen tegenkomen die hier niet van op de hoogte zijn. Met de informatie hierboven ben je in staat om hen uit te leggen hoe de vork in de steel zit. Mocht je nog problemen ondervinden, dan kan je steeds doorverwijzen naar Hachiko. Graag staan wij u ook in deze materie bij.

"Recht op toegang vertaald" voor een nuttige PDF, die zelf uitlegt hoe te gebruiken klik hier

Toegankelijkheid voor gastgezinnen en hulphondengebruikers op de trein lees volgende PDF file klik hier